Algemene Actievoorwaarden

Algemene Actievoorwaarden

Algemeen

1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden van Pathé Theatres B.V. (hierna ‘Pathé’), Barbara Strozzilaan 388, 1083 HN, Amsterdam, www.pathe.nl, zijn van toepassing op alle promotionele kansspelen, prijsvragen en vergelijkbare acties die door Pathé, eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd. Naast de Algemene Actievoorwaarden kunnen er per Actie eventueel aanvullende voorwaarden gelden, die bij de betreffende Actie zullen worden gepubliceerd.

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende actievoorwaarden geldt wat er in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.3 Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing die op 1 januari 2014 in werking is getreden. Pathé verklaart te allen tijde te zullen handelen conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 indien de Actie een promotioneel kansspel betreft.

1.4 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer de Actievoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden te accepteren.

1.5 Op deze Actievoorwaarden, eventueel aanvullende voorwaarden en de Actie zijn Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deelname en deelnemers
2 Deelname is uitsluitend mogelijk voor personen die een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben, correcte persoonlijke gegevens opgeven en een geldig e-mailadres vermelden.

2.1 Deelname is mogelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitsluiting van medewerkers van Pathé en/of leveranciers of sponsoren waarmee Pathé samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties/prijzen.

2.2 Deelnemers aan de Actie door minderjarigen tot 16 jaar verklaren hierbij dat vooraf toestemming is verkregen van hun ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

2.3 Pathé heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

2.4 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, zoals foto opnamen van prijsuitreiking. Foto- en filmopnamen of interviews en dergelijke kunnen door Pathé gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Hiervoor wordt geen vergoeding gegeven aan de deelnemer.

2.5 Indien aan deelname aan de Actie kosten verbonden zijn (anders dan de kosten in verband met het verzenden van een elektronisch deelnameformulier of e-mail) dan worden deze kosten expliciet vermeld in de beschrijving of aanvullende voorwaarden van de Actie. De hoogte van de eventuele communicatiekosten bedragen maximaal € 0,45 per deelname.

2.6 Per persoon is het mogelijk om éénmaal deel te nemen aan een specifieke Actie, tenzij anders aangegeven.

2.7 Pathé heeft het recht om een deelnemer van een Actie uit te sluiten of om de winnaar(s) van hun prijzen af te houden indien blijkt dat de deelnemer of winnaar(s) zich niet aan de Actie – of aanvullende voorwaarden houdt, fraude pleegt of probeert te plegen, of op enige andere wijze op niet-toelaatbare wijze invloed uitoefent of probeert uit te oefenen op (de uitkomst van) de Actie.

2.8 Pathé vermeldt per Actie op welke wijze en binnen welk termijn deelname aan de Actie mogelijk is.

Prijzen
3 Voorafgaand aan de deelname maakt Pathé duidelijk hoeveel prijzen er te winnen zijn, een beschrijving daarvan en de waarde daarvan of er wordt een omschrijving gegeven waaruit de economische waarde blijkt of waaruit deze kan worden afgeleid.

3.2 De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze, tenzij anders vermeld in de aanvullende voorwaarden.

3.3 Per Actie wordt het aantal trekkingen en het aantal winnaars vermeldt.

3.4 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of voor andere prijzen.

3.5 De winnaars van de Actie worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Daarnaast is het mogelijk dat de winnaars bekend worden gemaakt op Pathé kanalen of andere media van leveranciers of sponsoren waarmee Pathé samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende actie/prijzen

3.6 Binnen één maand na de einddatum van de Actie worden de winnaars geïnformeerd via e-mail, per post of per telefoon.

3.7 De gewonnen prijzen worden zo spoedig mogelijk, nadat de winnaars bekend zijn, per post aan de winnaars verzonden of persoonlijk aan de winnaars overhandigd.

3.8 Pathé heeft te allen tijde het recht om op dezelfde wijze een andere winnaar te kiezen indien de oorspronkelijke winnaar niet binnen één maand heeft gereageerd. De oorspronkelijke winnaar heeft dan geen recht meer op de prijs.

3.9 Indien de vermelde prijzen onverhoopt niet meer beschikbaar zijn, is Pathé gerechtigd een alternatieve prijs aan te bieden aan de winnaars.

3.10 Eventuele kansspelbelasting in verband met de prijzen die moet worden afgedragen, wordt voldaan door Pathé.

3.11 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy
4 Pathé gaat zeer zorgvuldig met persoonsgegevens om die verkregen zijn in verband met de Actie. Pathé verklaart te allen tijde te zullen handelen conform de geldende privacywetgeving. Daarnaast is ook het privacy beleid van Pathé van toepassing. Deze is te vinden op de website van Pathé.

4.2 Deelnemers aan de actie geven hierbij toestemming om gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden in verband met de Actie en de uitreiking van de prijzen.

Wijziging
5 Pathé kan te allen tijde deze Algemene Actievoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden wijzigen (m.u.v. algemene spelvoorwaarden van een promotioneel kansspel die nadelig zijn voor de deelnemers). Daarnaast heeft Pathé het recht om de inhoud van de Actie, zoals de prijzen, de actieperiode etc., te wijzigen of te beëindigen zonder opgaaf van reden.

Aansprakelijkheid
6 Pathé is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, als gevolg van (deelname aan) de Actie.

6.2 Eventuele druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Pathé opgemaakte materialen, van welke aard dan ook, kunnen Pathé niet worden tegengeworpen worden en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Pathé in het leven roepen.

Klachten
7 Indien er klachten of bezwaren zijn over de Actie dan kunnen deze schriftelijk ingediend worden bij Pathé, Barbara Strozzilaan 388, 1083 HN, Amsterdam, onder vermelding van ‘Klacht Actie’. Daarnaast is het mogelijk om online een klacht in te dienen via www.pathe.nl/contact onder vermelding van ‘Klacht Actie’ (selecteer ‘Overig’ en vervolgens ‘Klacht’). Pathé zal binnen 30 dagen reageren op de ingediende klacht.