Zomeractie: 2 maanden GRATIS Club Pathé Family met de code ZOMER. Lees hier de actievoorwaarden.

Abonnementsvoorwaarden Pathé Unlimited

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN EN TOEPASSING


1.1 In deze Abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:
ABONNEE: De natuurlijke persoon die met Pathé een overeenkomst, zoals bedoeld onder Abonnement, heeft gesloten;
ABONNEMENT: De overeenkomst tussen Pathé en de Abonnee die de Abonnee gedurende de looptijd van de overeenkomst het recht geeft tot het onbeperkt bezoeken van Filmvoorstellingen, zoals bedoeld onder Filmvoorstellingen, tegen maandelijkse betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven;
ABONNEMENTSGELD: De kosten voor het Abonnement, welke door de Abonnee zijn verschuldigd;
ABONNEMENTSVOORWAARDEN: Deze voorwaarden die, tezamen met de Bezoekersvoorwaarden, van toepassing zijn op het Pathé Unlimited Abonnement;
BEZOEKERSVOORWAARDEN: De bezoekersvoorwaarden van Pathé die van toepassing zijn op het bezoeken van Bioscopen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33161839 (en tevens verkrijgbaar aan de balie van de Bioscoop);
BIOSCOOP: Een door Pathé geëxploiteerde bioscoop in Nederland;
FILMVOORSTELLING: Iedere reguliere filmvoorstelling in een Bioscoop; in ieder geval niet zijnde besloten voorstellingen, speciale voorpremières, bijzondere zalen, Specials en Events. Voor IMAX, 4DX, ScreenX, Dolby Cinema en 3D voorstellingen, en Specials en Events, kan een toeslag, zoals bedoeld onder Toeslag, gehanteerd worden;
KLANTENSERVICE: De klantenservice van Pathé Unlimited, welke te bereiken is via klantenservice@pathe.nl, via het Pathé Unlimited servicenummer 088 – 51 52 000 (alleen gebruikelijke belkosten – Bereikbaar op ma t/m zo van 09.00 uur tot 23.00) of via een brief naar PATHÉ: Pathé Theatres B.V., Barbara Strozzilaan 388, 1083 HN, Amsterdam, www.pathe.nl;
PATHÉ UNLIMITED PAS: Een door Pathé aan de Abonnee ter beschikking gestelde digitale pas met daarop de naam en geboortedatum van de Abonnee en zijn/haar pasfoto, die beschikbaar is via de Pathé App en m.pathe.nl. De pas geldt als bewijs van een geldig Abonnement en wordt tevens gebruikt ter identificatie van de Abonnee;
PATHÉ UNLIMITED GOLD ABONNEMENT: De schriftelijke overeenkomst tussen Pathé en de Abonnee die de Abonnee gedurende de looptijd recht geeft tot het onbeperkt bezoeken van reguliere Filmvoorstellingen, inclusief 3D, IMAX, IMAX 3D, Dolby Cinema, ScreenX en 4DX tegen maandelijkse betaling;
SPECIALS & EVENTS: Een bijzondere voorstelling op een vaste dag en tijd;
TOESLAG: Kosten welke niet inbegrepen zijn in het Abonnement, zoals – maar niet beperkt tot – toeslagen voor 3D voorstellingen, 3D bril, IMAX, IMAX 3D, Dolby Cinema, Dolby Atmos, ScreenX en 4DX-voorstellingen, IMAX 3D bril, bijzondere zalen en Specials & Events;
 
1.2 Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op het Abonnement.

1.3 Op het Abonnement zijn tevens van toepassing de Bezoekersvoorwaarden. In geval van tegenspraak tussen bepaling in de Abonnementsvoorwaarden en een bepaling in de Bezoekersvoorwaarden prevaleert de bepaling in de Abonnementsvoorwaarden.

1.4 Pathé behoudt zich het recht voor deze Abonnementsvoorwaarden als ook de Bezoekersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest actuele versie van de Abonnementsvoorwaarden en de Bezoekersvoorwaarden is te vinden op www.pathe.nl/voorwaarden. Wijzigingen van geringe aard in de Abonnementsvoorwaarden alsook de Bezoekersvoorwaarden worden geacht zonder nadere handeling door de Abonnee te zijn aanvaard. Pathé stelt de Abonnee in het geval van significante wijzigingen, welke in het nadeel kunnen zijn van de Abonnee, één (1) maand voordat de wijziging van kracht wordt per e-mail op de hoogte. Het staat de Abonnee vrij om deze gewijzigde voorwaarden niet te accepteren en het abonnement (online) te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Abonnee of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Pathé heeft het recht eenzijdig (delen van) het programma van Pathé Unlimited te wijzigen of te staken zonder dat Pathé tot opgave van redenen gehouden is. Pathé spant zich in de Abonnee zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen van wijziging en/of de beëindiging van (delen van) het programma van Pathé Unlimited.

ARTIKEL 2 INHOUD ABONNEMENT PATHÉ UNLIMITED

2.1 Het Abonnement en de Pathé Unlimited Pas zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.2 Als enig bewijs van een geldig Abonnement geldt de Pathé Unlimited Pas. Pathé behoudt zich het recht voor aanvullende identificatie te vragen bij gebruik van de Pathé Unlimited Pas.

2.3  Het Abonnement geeft de Abonnee gedurende de looptijd van het Abonnement en voor zover er tickets beschikbaar zijn, het recht op toegang tot iedere Filmvoorstelling in een Bioscoop met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.
 
2.4 Abonnees dienen ouder te zijn dan achttien (18) jaar of toestemming van hun ouder / wettelijk vertegenwoordiger te hebben voor het sluiten van het Abonnement. Pathé behoudt zich het recht voor nader bewijs te vragen van de door de ouder / wettelijk vertegenwoordiger verleende toestemming en het Abonnement te beëindigen indien Pathé van mening is dat niet voldoende bewezen is dat sprake is van toestemming. Abonnee heeft in dat geval geen recht op restitutie van reeds betaald Abonnementsgeld.
 
2.5  Pathé behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren aan personen met wie een eerder Abonnement is beëindigd conform artikel 4.3.
 
2.6 Abonnees die een bioscoopverbod opgelegd hebben gekregen, kunnen geen Abonnement afsluiten.
 
2.7 De Abonnee heeft recht op een standaard korting aan het buffet van 10%. De Abonnee dient hiervoor wel de Pathé Unlimited Pas te laten scannen door de kassamedewerker.

ARTIKEL 3 DUUR VAN HET ABONNEMENT

3.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor een periode van minimaal vier (4) maanden, behoudens het bepaalde in artikel 4.3 t/m 4.5.

3.2 Na de periode bedoeld in artikel 3.1 kan het Abonnement worden opgezegd conform de artikelen 4.1 en 4.2.

3.3 Indien het Abonnement is opgezegd conform artikel 4.1 en 4.2 en de voormalig Abonnee wil na het einde van het Abonnement een nieuw Abonnement afsluiten, geldt dat het Abonnement wordt aangegaan voor minimaal vier (4) maanden.

ARTIKEL 4 OPZEGGEN EN WIJZIGEN ABONNEMENT

4.1 Een Abonnement kan worden opgezegd na verloop van de minimale initiële abonnementsperiode van vier (4) maanden (conform artikel 3.1) en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één (1) maand, waarbij geldt dat het Abonnement één (1) maand na de opzegdatum afloopt. Als het Abonnement dus bijvoorbeeld ingaat op 15 januari en Abonnee zegt schriftelijk op op 19 april, dan loopt het Abonnement af op 19 mei. Indien de Abonnee op 31 augustus opzegt, loopt het Abonnement af op 30 september.

4.2 De klant dient het Pathé Unlimited abonnement online op te zeggen. Opzeggen kan eenvoudig door in te loggen op de “Mijn Pathé” omgeving via www.pathe.nl/mijn/unlimited en onderaan de pagina op “Abonnement beëindigen” te klikken. De Abonnee ontvangt een bevestiging van de opzegging per e-mail met daarin de datum per wanneer het abonnement stopt. De opzegging kan uiteraard ongedaan gemaakt worden. Indien Pathé een bericht hiertoe ontvangt nadat de laatste factuur verstuurd is, ontvangt de Abonnee een extra factuur voor de resterende dagen.

4.3 Pathé behoudt zich het recht voor het Abonnement per direct op te zeggen indien de Abonnee: - Pathé onjuiste gegevens heeft verschaft; - Fraude pleegt met de Pathé Unlimited Pas; - In strijd handelt met de Abonnementsvoorwaarden en/of Bezoekersvoorwaarden; - Niet heeft voldaan aan de betalingsplicht in Artikel 7; - Door Pathé op de zwarte lijst als bedoeld in artikel 4.4 is geplaatst.

4.4 Indien het Abonnement op grond van Artikel 4.3 is opgezegd en de minimale initiële abonnementsperiode van vier (4) maanden is nog niet verlopen, is Abonnee gehouden om een vergoeding te betalen voor de resterende minimale abonnementsperiode. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald Abonnementsgeld.
In gevallen waarin het Abonnement op grond van Artikel 4.3 is opgezegd, behoudt Pathé zich het recht voor de voormalig Abonnee op een zwarte lijst te plaatsen en te weigeren met diegene een volgend Abonnement af te sluiten. Een eerste plaatsing op de zwarte lijst zal zijn voor de periode van een jaar. Na aflopen van dit jaar kan het Abonnement worden vernieuwd, waarvoor € 35,- aan administratiekosten voldaan dient te worden. Elke volgende plaatsing op de zwarte lijst zal voor onbeperkte duur zijn.

4.5 Het upgraden van het Pathé Unlimited Abonnement naar een Pathé Unlimited Gold Abonnement kan eenvoudig op de “Mijn Pathé” omgeving via www.pathe.nl/mijn/unlimited door onderaan de pagina op “Abonnement wijzigen” te klikken. Het upgraden kan op iedere dag van de maand. Het resterende bedrag voor de lopende maand zal middels een aparte factuur in rekening gebracht worden. Een upgrade geldt minimaal voor één (1) maand waarna het Abonnement weer kan worden gedowngrade. Als het Abonnement dus bijvoorbeeld ingaat op 4 januari en een Abonnee wil upgraden per 8 januari, dan gaat dat per direct in. De eerstvolgende mogelijkheid om te downgraden is 8 februari en zal effectief per 1 maart gelden. Bij een downgrade van het Pathé Unlimited Gold Abonnement naar een Pathé Unlimited Abonnement zal per de eerste van de nieuwe maand omgezet worden en er zal geen restitutie plaatsvinden voor de lopende maand.

ARTIKEL 5 GEBRUIK VAN DE PATHÉ UNLIMITED PAS

5.1 Toegang tot een Filmvoorstelling is uitsluitend mogelijk indien de Abonnee in het bezit is van een ticket voor de betreffende voorstelling bij de Bioscoop waar de voorstelling plaatsvindt.

5.2 Indien er geen tickets meer beschikbaar zijn voor de betreffende Filmvoorstelling vervalt het recht genoemd onder artikel 2.3.

5.3 Het ticket is alléén geldig in combinatie met de Pathé Unlimited Pas. Indien de Abonnee geen geldige Pathé Unlimited Pas kan tonen, behoudt Pathé zich het recht voor de toegang tot de Filmvoorstelling te weigeren.

5.4 De Abonnee heeft recht op maximaal één (1) ticket per Filmvoorstelling.

5.5 Indien er geen toeslagen betaald hoeven te worden, kan het gereserveerde ticket vanaf negentig (90) minuten tot uiterlijk tien (10) minuten voor aanvang van de Filmvoorstelling bij één van de verkooppunten van de Bioscoop worden opgehaald. Het is ook mogelijk om zelf het ticket te annuleren op de “Mijn Pathé” omgeving via www.pathe.nl/mijn/unlimited door in je ticket op "Annuleren" te klikken. Indien er wel toeslagen betaald moeten worden, wordt het ticket omgezet in een definitieve aankoop.  

5.6 Een Abonnee kan geen ticket kopen of reserveren voor een voorstelling als de abonnee al een aangekocht ticket of een gereserveerd ticket heeft voor een voorstelling met een starttijd die binnen 90 minuten van de andere reserveringen ligt.

5.7 Het is mogelijk om maximaal acht (8) gereserveerde tickets per Abonnee open te hebben staan. Het is echter niet mogelijk om meerdere overlappende reserveringen of aankopen open te hebben staan. Pathé heeft het recht om bij reserveringen zonder toeslag bij aanvang van de Filmvoorstelling de reservering te laten vervallen. Indien er wel toeslagen van toepassing zijn, wordt het ticket omgezet in een definitieve aankoop en vervalt deze regel. Na aanvang van de voorstelling wordt er geen toegang meer verleend tot de zaal. Het is ook mogelijk om zelf het ticket te annuleren op de “Mijn Pathé” omgeving via www.pathe.nl/mijn/unlimited door in je ticket op "Annuleren" te klikken.

5.8 Pathé heeft het recht om het aantal maximale aantal reserveringen van acht (8) op enig moment te wijzigen of te beperken voor bepaalde Filmvoorstellingen. Pathé heeft tevens het recht om reserveringen tijdelijk geheel uit te sluiten indien Abonnee reserveringen buitensporig vaak open laat (niet komt, niet annuleert). De Abonnee wordt hier tijdig vooraf nog per e-mail op gewezen als zijnde waarschuwing.

ARTIKEL 6 PRIJS

6.1 De tarieven voor het Abonnement zijn te vinden op www.pathe.nl/unlimited. Pathé behoudt zich het recht voor de prijs van het Abonnement te wijzigen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of overige wijzigingen. Ten aanzien van de overige wijzigingen stelt Pathé de Abonnee hiervan uiterlijk een maand van tevoren op de hoogte. De Abonnee heeft de mogelijkheid om de prijswijziging niet te aanvaarden. In een dergelijk geval heeft de Abonnee het recht het Abonnement op te zeggen per datum dat de prijswijziging ingevoerd wordt.
 
6.2 Pathé behoudt zich het recht voor om een Bioscoop maximaal veertien (14) dagen per jaar te sluiten of beperkt open te stellen voor bijzondere gelegenheden waardoor het Abonnement in deze periode niet geldig is in de betreffende Bioscoop. De Abonnee kan binnen de gestelde dagen gebruik maken van alle andere Bioscopen en heeft geen recht op een vergoeding van het Abonnementsgeld over deze periode.

ARTIKEL 7 BETALING

7.1 Het Abonnementsgeld is maandelijks verschuldigd en wordt, met uitzondering van de eerste termijn, maandelijks via automatische incasso voldaan. Bij het afsluiten van het Abonnement dient de eerste termijn direct middels Ideal te worden betaald. Dit is het bedrag naar rato van het aantal resterende dagen van de betreffende maand en het maandbedrag van de eerst volgende maand. De bankrekening waarmee de Abonnee de betaling voor het eerste termijn voldoet, zal door Pathé gebruikt worden voor de incasso van de daaropvolgende termijnen van het Abonnementsgeld.

7.2 Door middel van betaling van de eerste termijn, machtigt de Abonnee Pathé om (al dan niet middels een door Pathé in te schakelen derde) tot maandelijkse incasso van het Abonnementsgeld over te gaan.

7.3 Het is niet mogelijk de betaling van het Abonnementsgeld aan de kassa van een Bioscoop te voldoen.

7.4 Indien de incasso, om welke reden dan ook, storneert, behoudt Pathé zich het recht voor haar verplichtingen onder het Abonnement op te schorten en het Abonnement buiten gebruik te stellen. Het Abonnement wordt weer in gebruik gesteld zodra de Abonnee het volledige verschuldigde Abonnementsgeld op de rekening van Pathé is bijgeschreven en dit door Pathé in haar administratie verwerkt is. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van Abonnementsgeld over de periode dat het Abonnement buiten gebruik is geweest. Indien de Abonnee 17 maanden geen betalingen heeft gedaan, behoud Pathé het recht om het abonnement stop te zetten. De abonnee wordt hierover per e-mail geïnformeerd. Overigens geldt dat de minimale initiële abonnementsperiode van vier (4) maanden ook betaald dient te worden over de maanden die vervallen tijdens de blokkade van het Abonnement.

7.5 Indien de Abonnee niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen uit deze voorwaarden, zal de Abonnee de daardoor ontstane incassokosten en eventuele rentekosten verschuldigd zijn. Tevens zal Pathé de betalingsvordering kunnen overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. De kosten die Pathé redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor rekening van de Abonnee.

7.6 De Abonnee voldoet alle betalingen in enkelvoudige maandelijkse termijnen. Afwijkende bedragen zullen worden teruggestort en zullen niet kwalificeren als geldende betaling.

ARTIKEL 8 VERLIES, BESCHADIGING OF DIEFSTAL VAN DE PATHÉ UNLIMITED PAS

8.1 Vanaf 1 juni 2018 geeft Pathé geen fysieke passen meer uit. Is de Abonnee in het bezit van een eerder uitgegeven fysieke pas, dan kan bij verlies, beschadiging of diefstal van de Pathé Unlimited Pas zo spoedig mogelijk melding gemaakt worden bij de Klantenservice. Klantenservice kan de digitale pas via de Mijn Pathé omgeving beschikbaar stellen.
 
8.2 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van Abonnementsgeld over de periode dat het Abonnement niet kan worden gebruikt.

ARTIKEL 9 KLANTENSERVICE


9.1 Voor vragen over deze Abonnementsvoorwaarden of het gebruik van het Abonnement kan de Abonnee terecht bij de Klantenservice. Ook voor vragen met betrekking tot betalingen, verlies/beschadiging/diefstal van de Pathé Unlimited Pas, verzoeken van Abonnee om de persoonsgegevens in te zien of te wijzigen, en/of om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens van Abonnee voor direct marketingdoeleinden of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie kan Abonnee terecht bij de Klantenservice.

ARTIKEL 10 KLANTGEGEVENS

10.1 Abonnee is te allen tijde verantwoordelijk van de correctheid van zijn gegevens en houdt Pathé onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer en het rekeningnummer.

10.2 Indien de Abonnee Pathé niet tijdig informeert over de correctheid van de persoonlijke (contact)gegevens van de Abonnee, kan de Abonnee Pathé niet aansprakelijk stellen voor de mogelijke kosten welke ontstaan zijn door de niet correcte informatie.

10.3 Pathé verwerkt klantgegevens conform de ‘Privacy Policy Pathé Unlimited Abonnement’ welke integraal onderdeel uitmaakt van deze Abonnementsvoorwaarden.

ARTIKEL 11 INSCHAKELEN DERDEN


11.1 Pathé heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement derden in te schakelen.
 

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Pathé aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het aanbieden van het Abonnement en/of gebruik van het Abonnement door Abonnee, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

12.2 Indien Pathé aansprakelijk is jegens Abonnee voor schade uit welke hoofde dan ook, is Pathé alleen aansprakelijk voor directe schade die Abonnee lijdt als gevolg van een aan Pathé toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid onder het Abonnement zal nooit meer bedragen dan de Abonnementskosten van één (1) jaar.

12.3 Pathé is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde winst en immateriële schade. In het bijzonder is Pathé niet aansprakelijk voor schade in verband met en/of als gevolg van: - beëindiging of wijziging van het programma van de Pathé Unlimited Pas; - kennelijke typ-, druk- of zetfouten in aanbiedingen van Pathé; - communicatiegebreken in verband met hardware-, software-, netwerk- of andere computerproblemen; en/of - ontoegankelijkheid van de website van Pathé.

12.4 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Pathé.

12.5 Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Abonnee de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Pathé meldt. Ieder vordering tot schadevergoeding jegens Pathé vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering

ARTIKEL 13 OVERIGE BEPALINGEN

13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Pathé en de Abonnee is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die tussen Abonnee en Pathé ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van [Amsterdam].

13.3 Pathé mag rechten en verplichtingen die uit het Abonnement en de Abonnementsvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Abonnee daarvan op de hoogte stellen. Indien Abonnee deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan Abonnee het Abonnement beëindigen.

13.4 In het geval enige bepaling van deze Abonnementsvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Pathé zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

13.5 Indien Pathé op enige moment geen beroep doet op een haar krachtens het Abonnement of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

Abonnementsvoorwaarden Pathé Unlimited Februari 2022