Snel tickets kopen

Privacy policy Pathé Unlimited Abonnement

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Pathé Theatres B.V. (ook handelend onder de naam Pathé Unlimited) verwerkt persoonsgegevens van de Abonnee zoals de naam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en pasfoto in het kader van een Abonnement. Daarnaast houdt Pathé informatie bij over bezochte en gereserveerde Filmvoorstellingen. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om het Abonnement te kunnen uitvoeren, de Abonnee te kunnen identificeren en de identiteit te kunnen verifiëren, teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor analyse-doeleinden teneinde de dienstverlening te verbeteren, alsmede om de Abonnee vrijblijvend op de hoogte te kunnen houden van voor de Abonnee interessante ontwikkelingen en diensten van Pathé door toezending van informatie. Deze informatie kan zijn afgestemd op basis van de persoonlijke gegevens van de Abonnee. Wij kunnen deze informatie per post, telefoon, sms danwel e-mail aan Abonnee sturen.

IDENTIFICATIE ABONNEE EN VERIFICATIE IDENTITEIT

Abonnee heeft het recht Pathé te verzoeken inzage te verlenen in de verwerkte persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. De Abonnee kan hiervoor contact opnemen met de Klantenservice (zie artikel 9.1 van de Abonnementsvoorwaarden). Ook kan hier bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie. Pathé zal de Abonnee dan geen (verdere) marketing informatie sturen. In de elektronische nieuwsbrief, die op verzoek gestuurd wordt, alsmede in overige door ons gestuurde marketing informatie, is ook een ‘afmeldmogelijkheid’ opgenomen. Indien de Abonnee hiervan gebruik maakt, zal deze dergelijke berichten niet meer ontvangen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Pathé kan gebruik maken van de diensten van derden om gegevens van Abonnees te verwerken in overeenstemming met dit privacy policy. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor Pathé en Pathé draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Pathé optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met Pathé afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Pathé. Voor het overige verstrekt Pathé alleen gegevens aan derden met voorafgaande toestemming van de Abonnee of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

BEVEILIGING

Pathé heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens van Abonnees te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking.

OVERDRACHT ONDERNEMING

In de toekomst kunnen één of meerdere onderdelen of activa van Pathé worden overgedragen aan een derde partij of kan Pathé fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook persoonsgegevens van Abonnees aan deze derde partij worden overgedragen. Pathé zal de Abonnee in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

BEWAARTERMIJNEN

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Pathé de gegevens heeft verzameld. De persoonsgegevens kunnen op verzoek worden verwijderd, tenzij bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.